ОШИБКИ Результаты приёмки товаров по ТТН №_1701162 от 03.02.17 от ООО "-----" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ош|Код алк.прод. ЕГАИС|По ТТН|ФаК-во|Наименование алкогольной продукции.. Может быть пустым, если о ней вообще ничего не известно ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0177272000003382086 8 8 Армянский коньяк "Астафян" 3 года 0177272000003382090 18 18 Армянский коньяк "Астафян" 7 лет 0177272000003266185 12 12 Вино высококакачественное контролируемого наименования по происхождению, категории DO , регио 0177272000003152635 12 12 Вино географического наименования красное полусладкое "Киндзмараули", микрозоны Киндзмараули 0177272000003152636 12 12 Вино географического наименования красное полусладкое "Киндзмараули", микрозоны Киндзмараули 0177272000003147361 12 12 Вино защищенного географического указания, микрозона Казаклия, выдержанное сухое красное "Каб 0177272000002788903 12 12 Вино контролируемого наименования по происхождению категории АОС, О-Медок, Бордо, красное сух * 0177272000002877282 24 Вино столовое красное сухое "Блоссом Хилл Каберне Совиньон" 0177272000002817405 12 12 Вино столовое красное сухое "Саперави" 0177272000002789884 6 6 Коньяк"Вижье Латур ВС" 0177272000002789883 6 6 Коньяк"Вижье Латур ВСОП" 0177272000002792710 6 6 Текила "Негро Зафиро" 0177272000002792711 6 6 Текила "Рио Калиенте Голд" ** 0177272000002977785 24 Вино столовое красное сухое "Блоссом Хилл Каберне Совиньон" Отчет по последовательности сканирования акцизных марок по ТТН №_1701162 от 03.02.17 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- № п/п|Код алк.прод. ЕГАИС|КВА|%Градус|Литраж| Символы штрихкода акцизной марки для определения алкокода |К.ПоТТН|ФактК-во ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 0177272000002817405 403 13.000 1.500 22N00001CHHOGJI9TVH3SS860803005000161R0FW8SVIY7MJA65B8YDUQ7MJB3OPG6H 12 12 2 0177272000002817405 403 13.000 1.500 22N00001CHHOGJI9TVH3SS860803005000157B4PSX77ZB3YRD5MOLK5YXTG3O6BMR5W 12 12 3 0177272000002817405 403 13.000 1.500 22N00001CHHOGJI9TVH3SS860803005000156EL4HG2WF1BU6L7P0Y7JIESONPDDXQSN 12 12 4 0177272000002817405 403 13.000 1.500 22N00001CHHOGJI9TVH3SS860803005000155GV7JZW9SBLM0A2PNH4UOLQUGE6ERQYF 12 12 5 0177272000002817405 403 13.000 1.500 22N00001CHHOGJI9TVH3SS860803005000159I77KHKG3GAYZ8PAH24DR7VGVV9KF9QW 12 12 6 0177272000002817405 403 13.000 1.500 22N00001CHHOGJI9TVH3SS8608030050001589XYIF3BR0NY9U2XANETQOF3IBFDEGZR 12 12 7 0177272000003152636 404 12.000 1.500 22N00001CHHOGJIH0JG3SS8608030040015388E4GZU1EN1XLCV8QLEMLBYUFE3M0CPD 12 12 8 0177272000003152636 404 12.000 1.500 22N00001CHHOGJIH0JG3SS860803004001539AP1CNRE2YT6E5RESU2AA2K8XQ98F4PW 12 12 9 0177272000003152636 404 12.000 1.500 22N00001CHHOGJIH0JG3SS860803004001490700W499C415DAPJP21TYVYUDG98153O 12 12 10 0177272000003152636 404 12.000 1.500 22N00001CHHOGJIH0JG3SS860803004001488DLSNEX3XUEL2N3Y0YLESMTEI74BKQCA 12 12 11 0177272000003152636 404 12.000 1.500 22N00001CHHOGJIH0JG3SS860803004001537RRUYBLHU274X127WO819ETOUKC61BTG 12 12 12 0177272000003152636 404 12.000 1.500 22N00001CHHOGJIH0JG3SS860803004001492GUI3YBFCME3C6LG1KM2IL0GK29UOH3S 12 12 13 0177272000003152636 404 12.000 1.500 22N00001CHHOGJIH0JG3SS860803004001433T4WEL1YX7G5F2G5PNQW0FPHQWVVWFAS 12 12 14 0177272000003152636 404 12.000 1.500 22N00001CHHOGJIH0JG3SS860803004001432LSN3GY1RAHQ6D97UBIGHO6K3FRM0MQM 12 12 15 0177272000003152636 404 12.000 1.500 22N00001CHHOGJIH0JG3SS8608030040014303JD576KOG2FZO3266DKY72IJ8BLSHV5 12 12 16 0177272000003152636 404 12.000 1.500 22N00001CHHOGJIH0JG3SS8608030040014749ARHABUWK331PI8A32RFAAFAR7B7K34 12 12 17 0177272000003152636 404 12.000 1.500 22N00001CHHOGJIH0JG3SS8608030040014290GT772RNBCWWMHY3PEWEEA61KUWIJNI 12 12 18 0177272000003152636 404 12.000 1.500 22N00001CHHOGJIH0JG3SS860803004001428JK5FWDS95J81L0CRZDPV7M60O99TLWQ 12 12 19 0177272000002817405 403 13.000 1.500 22N00001CHHOGJI9TVH3SS860803005000131SSGVWXSAX4ZMA1C3Z5SFOEOF829UY33 12 12 20 0177272000002817405 403 13.000 1.500 22N00001CHHOGJI9TVH3SS860803005000132IF7T33FWOP74ELIPCKM0O5603971YGY 12 12 21 0177272000002817405 403 13.000 1.500 22N00001CHHOGJI9TVH3SS860803005000134KE79KEDG89QUIKLD90NN4CBJ3USWZ15 12 12 22 0177272000002817405 403 13.000 1.500 22N00001CHHOGJI9TVH3SS860803005000135IC7VVQSHGRTSGP13TF23Y5ANXMI9KBE 12 12 23 0177272000002817405 403 13.000 1.500 22N00001CHHOGJI9TVH3SS860803005000136DFTUUDI82J45CIANYHH595JD5IW29X0 12 12 24 0177272000002817405 403 13.000 1.500 22N00001CHHOGJI9TVH3SS8608030050001332QSJX6JP7QWEW5GOH2IN19AMQ7OP8QB 12 12 25 0177272000003147361 404 13.000 0.750 22N00001CHHOGJIGWGX3SS861017010005607NREEFHOCE963R0IFIPH9JFUC81K29YE 12 12 26 0177272000003147361 404 13.000 0.750 22N00001CHHOGJIGWGX3SS861017010005605SO51Y4SAZ7URGY4TY9FA17N206BDT5P 12 12 27 0177272000003147361 404 13.000 0.750 22N00001CHHOGJIGWGX3SS8610170100056064FZEJ9KEPVEFUXR8PY3VFEW74KOSOV1 12 12 28 0177272000003147361 404 13.000 0.750 22N00001CHHOGJIGWGX3SS861017010005603D01FFADLLVQR8KYAVCXOTZF5O0KY3FB 12 12 29 0177272000003147361 404 13.000 0.750 22N00001CHHOGJIGWGX3SS861017010005602INDZ9C8XZJBLBJD0D95GWASFU9KUC7R 12 12 30 0177272000003147361 404 13.000 0.750 22N00001CHHOGJIGWGX3SS86101701000560489OO828DVTIULV7HCNRE9BUP6HWIM5W 12 12 31 0177272000003152635 404 12.000 0.750 22N00001CHHOGJIH0JF3SS8609300040032035PYK22UN6Z5W99MC3P46JE2013ZEN2K 12 12 32 0177272000003152635 404 12.000 0.750 22N00001CHHOGJIH0JF3SS860930004003893PNNA637KMS450JNEUZSIVFUY4VT355W 12 12 33 0177272000003152635 404 12.000 0.750 22N00001CHHOGJIH0JF3SS860930004003200EZBPH37G1M9VMWY6U8C1NIZ8NRVDS69 12 12 34 0177272000003152635 404 12.000 0.750 22N00001CHHOGJIH0JF3SS8609300040032020U59HPSWXJKWARA1WOSVZC3S8VM7ML9 12 12 35 0177272000003152635 404 12.000 0.750 22N00001CHHOGJIH0JF3SS860930004003892OSB4P8GUYK9EU49E3HNWUA974M3CY38 12 12 36 0177272000003152635 404 12.000 0.750 22N00001CHHOGJIH0JF3SS860930004003201FA0X3BCZC7KC3VF0HOCUCUVJOE8SE5U 12 12 37 0177272000003152635 404 12.000 0.750 22N00001CHHOGJIH0JF3SS8609300040039016M8A3Q3RP9RQGVHPP79XMU2ALRUC93F 12 12 38 0177272000003152635 404 12.000 0.750 22N00001CHHOGJIH0JF3SS860930004003902O39VC68TGMX6OLJGH44S0UDCTCRQUG0 12 12 39 0177272000003152635 404 12.000 0.750 22N00001CHHOGJIH0JF3SS860930004003900GIDXOIN7C8Q0HC5J5561VTJ3Y04Q6GZ 12 12 40 0177272000003152635 404 12.000 0.750 22N00001CHHOGJIH0JF3SS8609300040032124EVK1N0L1ZZTYKKWT12WGBMPUGFIFTO 12 12 41 0177272000003152635 404 12.000 0.750 22N00001CHHOGJIH0JF3SS860930004003210CO1XJFGFFDVXVR1FVTOGBO25ITPN8EE 12 12 42 0177272000003152635 404 12.000 0.750 22N00001CHHOGJIH0JF3SS860930004003211ICH7W3A56AHPGR37WMZUA1PTJVT1R8H 12 12 43 0177272000003147361 404 13.000 0.750 22N00001CHHOGJIGWGX3SS861017010009669E3BKIBDNX3364IEMFUO88C0Y7U3O2SZ 12 12 44 0177272000003147361 404 13.000 0.750 22N00001CHHOGJIGWGX3SS861017010009667P6PC2JEZOTUGQPK8UEAVMZY8OCKP1FY 12 12 45 0177272000003147361 404 13.000 0.750 22N00001CHHOGJIGWGX3SS8610170100096687DT6J47QH3BU1X0BTQRXH2V7JFZ7D1F 12 12 46 0177272000003147361 404 13.000 0.750 22N00001CHHOGJIGWGX3SS861017010009666BVZLZK4DAYHYD9AKHHM1WZ6SQA4QPZK 12 12 47 0177272000003147361 404 13.000 0.750 22N00001CHHOGJIGWGX3SS861017010009671LTF7V06GG27VWIIDJIE2H678GJJF5HM 12 12 48 0177272000003147361 404 13.000 0.750 22N00001CHHOGJIGWGX3SS861017010009670TE92XMPCTNDZ45TJCY02SUUCB747MAR 12 12 49 0177272000002788903 402 14.000 0.750 21N00001CHHOGJI97VR3SS8405120060033521OUZMITXF58N9ZB4E5NVPVNQQ4AICNO 12 12 50 0177272000002788903 402 14.000 0.750 21N00001CHHOGJI97VR3SS840512006003349IGZHOIZQ8SOY5LVYW9Y44B80GMKSKPC 12 12 51 0177272000002788903 402 14.000 0.750 21N00001CHHOGJI97VR3SS840512006003353QQHQCNWNMCCU9DZR0JWCDS8HZA1VLD4 12 12 52 0177272000002788903 402 14.000 0.750 21N00001CHHOGJI97VR3SS84051200600335053L2P8QG7K35IHJ4V5H25DB93XADOQH 12 12 53 0177272000002788903 402 14.000 0.750 21N00001CHHOGJI97VR3SS840512006003354NX7DDR5MX7HD6C60HWJPC5KDNLAQJV6 12 12 54 0177272000002788903 402 14.000 0.750 21N00001CHHOGJI97VR3SS8405120060033518T07T0T5DZLE0F57DCQNDZYT7Y501UK 12 12 55 0177272000002788903 402 14.000 0.750 21N00001CHHOGJI97VR3SS840512006003357O5NDQZMG6XT23UIFWBGLK0M7ZB545M6 12 12 56 0177272000002788903 402 14.000 0.750 21N00001CHHOGJI97VR3SS8405120060033582XK6F1N0M0CS20KQ4KM97Y6ARZABC2X 12 12 57 0177272000002788903 402 14.000 0.750 21N00001CHHOGJI97VR3SS8405120060033567A0J5NHTXKV1G44PHUNNZTPWGOADOHD 12 12 58 0177272000002788903 402 14.000 0.750 21N00001CHHOGJI97VR3SS840512006003359DO1H9S3R15GP76ZXF699HJNHWXV4HNX 12 12 59 0177272000002788903 402 14.000 0.750 21N00001CHHOGJI97VR3SS840512006003355M3PK8QZPZ2NSOB5W5TA0OEA8HJ620QW 12 12 60 0177272000002788903 402 14.000 0.750 21N00001CHHOGJI97VR3SS840512006003360NQLEQYSYF5EMPFEPRL49UU9ITLFFNKK 12 12 61 0177272000002792710 280 40.000 0.750 22N00001CHHOGJI9ATI3SS860205003002079QFFTFZNVTVR9QZYJKX6IV4DAOSGO6GA 6 6 62 0177272000002792710 280 40.000 0.750 22N00001CHHOGJI9ATI3SS860205003002000G7WSNUFK7FTU27PON6KR8DCSYVA6GR2 6 6 63 0177272000002792711 280 38.000 0.700 22N00001CHHOGJI9ATJ3SS8609290040070459I8OS93QY1N3P5DT1U1BIDE7BIGN0IH 6 6 64 0177272000002792711 280 38.000 0.700 22N00001CHHOGJI9ATJ3SS860929004007049IRVC24K5YOEDGZWHWP6GZMUJJLVCGD2 6 6 65 0177272000002792711 280 38.000 0.700 22N00001CHHOGJI9ATJ3SS86092900400704611H7GYUNFEV991NVF5LE81VKAAHCA9S 6 6 66 0177272000002792711 280 38.000 0.700 22N00001CHHOGJI9ATJ3SS860929004007050BUIBF62Y7KWTKV4H5BHJWUKWTC1XNYN 6 6 67 0177272000002792711 280 38.000 0.700 22N00001CHHOGJI9ATJ3SS86092900400705113KXV4250WZ801QV1C9F42KMT3RBMPH 6 6 68 0177272000002792711 280 38.000 0.700 22N00001CHHOGJI9ATJ3SS8609290040070475XP8RMAUMNX1TSCC4QGS3F71JHCNWQC 6 6 69 0177272000002792710 280 40.000 0.750 22N00001CHHOGJI9ATI3SS860205003001850JQRKEP2OYKHW35ZRDHRGC4KZXDIQZSC 6 6 70 0177272000002792710 280 40.000 0.750 22N00001CHHOGJI9ATI3SS860205003001995PSAF9SK51YCP69DL17A6MRWAJLSR53X 6 6 71 0177272000002792710 280 40.000 0.750 22N00001CHHOGJI9ATI3SS86020500300185117DGJBO1YLKNPJVFN5YNZUMHUKSFLKF 6 6 72 0177272000002792710 280 40.000 0.750 22N00001CHHOGJI9ATI3SS860205003001849HFLW4ISPHMSHTHEP1GSLVLBUARFRABU 6 6 73 0177272000003382086 229 40.000 0.500 22N00001CHHOGJILXL23SS8610270120000637BHINS0U0FV0MBIXKJYTXFSMITLFUDT 8 8 74 0177272000003382086 229 40.000 0.500 22N00001CHHOGJILXL23SS861027012000056CV8Q7JI6QSWIEVIR0YOUSSNSSQGC88N 8 8 75 0177272000003382086 229 40.000 0.500 22N00001CHHOGJILXL23SS861027012000051QPVI0ESBMT67E0IXB5GZ9E4H7E6GTA4 8 8 76 0177272000003382086 229 40.000 0.500 22N00001CHHOGJILXL23SS8610270120000609LWC1A1Y6YGPC35F93UIMXN1GKHMDLW 8 8 77 0177272000003382086 229 40.000 0.500 22N00001CHHOGJILXL23SS8610270120000615EQHN43RO55ICR9NKX2JH4FP2DKN3JF 8 8 78 0177272000003382086 229 40.000 0.500 22N00001CHHOGJILXL23SS861027012000062KCRH3PKBMJOBFKI6TEQVTYAGICQ4KYO 8 8 79 0177272000003382086 229 40.000 0.500 22N00001CHHOGJILXL23SS8610270120000530GXHV92PMQHVCGIJVDJ3BYSXUH316DL 8 8 80 0177272000003382086 229 40.000 0.500 22N00001CHHOGJILXL23SS861027012000041EALBNT96UBP9L6TCIOCBEAUQC4CBL21 8 8 81 0177272000003266185 405 13.500 0.750 22N00001CHHOGJIJG5L3SS860929008000349FU6NYFT4LAEC74V0PQ936IUOC7OKN3J 12 12 82 0177272000003266185 405 13.500 0.750 22N00001CHHOGJIJG5L3SS860929008000347EH9V1T6UQ3AB338MUAGPEB0QR77RW8Z 12 12 83 0177272000003266185 405 13.500 0.750 22N00001CHHOGJIJG5L3SS8609290080003523JR9MLEVLNT55T4XZGLD3BHXGRF01QW 12 12 84 0177272000003266185 405 13.500 0.750 22N00001CHHOGJIJG5L3SS860929008000350QEUP5PHWGU5B1UMRXVOBYXTXZ8ZBL92 12 12 85 0177272000003266185 405 13.500 0.750 22N00001CHHOGJIJG5L3SS860929008000348EJNGVLFG8LQ7LDE0X4YIKKQ90BG8CV5 12 12 86 0177272000003266185 405 13.500 0.750 22N00001CHHOGJIJG5L3SS86092900800035153AM95X7RYB3HBP33BEWU8X4SOEL12J 12 12 87 0177272000003266185 405 13.500 0.750 22N00001CHHOGJIJG5L3SS8609290080003223PE6EPUY0VLC5T6V655VQA7BBB2XG72 12 12 88 0177272000003266185 405 13.500 0.750 22N00001CHHOGJIJG5L3SS860929008000320LTVMU95BVB3GXNTMIN5SRB0281W1EFC 12 12 89 0177272000003266185 405 13.500 0.750 22N00001CHHOGJIJG5L3SS860929008000321CR6TMATVG6I7JQ42TJMGW19A0GQP9ZN 12 12 90 0177272000003266185 405 13.500 0.750 22N00001CHHOGJIJG5L3SS8609290080003174SSCNEHPA7Q5UT9FY3TOSGI8RAR6GIX 12 12 91 0177272000003266185 405 13.500 0.750 22N00001CHHOGJIJG5L3SS860929008000319GIIHRDKOIVH3QFFLVR7G4D06IU18SOF 12 12 92 0177272000003266185 405 13.500 0.750 22N00001CHHOGJIJG5L3SS860929008000318ISWRVPQ1VVMJ8MCU4OE0MDJN4KEQXCD 12 12 93 0177272000002789884 229 40.000 0.700 22N00001CHHOGJI98N03SS860804001000478SD7RAKKAR3BDGLCZO8DU98MGKXTAV0O 6 6 94 0177272000002789884 229 40.000 0.700 22N00001CHHOGJI98N03SS8608040010004753L78143ZK9ZYQ8AKW6INXHCV68IYAJS 6 6 95 0177272000002789884 229 40.000 0.700 22N00001CHHOGJI98N03SS8608040010004808L3J058ZPWR17V6OR3F7KPVVQSZJSOE 6 6 96 0177272000002789884 229 40.000 0.700 22N00001CHHOGJI98N03SS8608040010004761GMEPXUH65GDH6AD8KWSZO1RFW413TE 6 6 97 0177272000002789884 229 40.000 0.700 22N00001CHHOGJI98N03SS860804001000479K47ZPTMJ0A4G6LW8A4FHXY8EI9NDS7H 6 6 98 0177272000002789884 229 40.000 0.700 22N00001CHHOGJI98N03SS860804001000477BNEVJBFSZWHUSUA53Z2CSTY0QDOAC38 6 6 99 0177272000002789883 229 40.000 0.700 22N00001CHHOGJI98MZ3SS8608040020000088642YYWA9XHUW5D139H6O07LUL14ICS 6 6 100 0177272000002789883 229 40.000 0.700 22N00001CHHOGJI98MZ3SS860804002000007HDQCUB3QGL7VNLVSFIQ28H4W3S35P40 6 6 101 0177272000002789883 229 40.000 0.700 22N00001CHHOGJI98MZ3SS8608040020000092ELW0YET8AI1FS80VWOWAGEHUPQFTA0 6 6 102 0177272000002789883 229 40.000 0.700 22N00001CHHOGJI98MZ3SS860804002000011MEZGT256JCJ68KE5Q9Z71UZDQNDMSOO 6 6 103 0177272000002789883 229 40.000 0.700 22N00001CHHOGJI98MZ3SS860804002000012H6KJCG029MP26NCWXKK39T3B2QEF66O 6 6 104 0177272000002789883 229 40.000 0.700 22N00001CHHOGJI98MZ3SS860804002000010DP7OFV7VV301Z6T3G1OQ3W608XYHLBD 6 6 105 0177272000003382090 229 40.000 0.750 22N00001CHHOGJILXL63SS861027020000027I5F6GL06PJD31ULH917RJCRDNYHEZ5C 18 18 106 0177272000003382090 229 40.000 0.750 22N00001CHHOGJILXL63SS8610270200000216Q3GVHMIQHT499V278R7W63BL1OMYUW 18 18 107 0177272000003382090 229 40.000 0.750 22N00001CHHOGJILXL63SS861027020000029HB7JHMGCA3HMMEOGSDYVBQ2MT7IPS3L 18 18 108 0177272000003382090 229 40.000 0.750 22N00001CHHOGJILXL63SS861027020000107I7GRR150UGI0ZG417JXMOWMGO95S2OG 18 18 109 0177272000003382090 229 40.000 0.750 22N00001CHHOGJILXL63SS861027020000003N08PZEDI76TOD6WRRMFKM23O7GJ7VTU 18 18 110 0177272000003382090 229 40.000 0.750 22N00001CHHOGJILXL63SS861027020000026P79E3ZTQ1E6M97SZTG5Z5NH0XE7AGSR 18 18 111 0177272000003382090 229 40.000 0.750 22N00001CHHOGJILXL63SS8610270200000087Z1WGIO1PGOQ134IFWROSP0BOUR9KAC 18 18 112 0177272000003382090 229 40.000 0.750 22N00001CHHOGJILXL63SS861027020000004EKTANSALQQBKFQ32FPU54AJ75AHVQJM 18 18 113 0177272000003382090 229 40.000 0.750 22N00001CHHOGJILXL63SS861027020000007IJU5886DED4YJ87QHOK94C8PXTP444Z 18 18 114 0177272000003382090 229 40.000 0.750 22N00001CHHOGJILXL63SS861027020000033S4MWQMTJI48PXZRMERBKONC4DW04319 18 18 115 0177272000003382090 229 40.000 0.750 22N00001CHHOGJILXL63SS8610270200001267DT9N4W77DO416VEZ0ZRAUHW5EUABQ7 18 18 116 0177272000003382090 229 40.000 0.750 22N00001CHHOGJILXL63SS8610270200000239R7EPVKRW6KC4P44LC8ANYN8MA1VFS0 18 18 117 0177272000003382090 229 40.000 0.750 22N00001CHHOGJILXL63SS861027020000034R9DUVGDJURBLVHJY3FQ4L304BR043OL 18 18 118 0177272000003382090 229 40.000 0.750 22N00001CHHOGJILXL63SS8610270200001305MA2TOFSMFJF2R83MJXHX0MIV2JH5JB 18 18 119 0177272000003382090 229 40.000 0.750 22N00001CHHOGJILXL63SS861027020000154TG0TD9U4ABCMV29CKQVGPDODLFRYZ6O 18 18 120 0177272000003382090 229 40.000 0.750 22N00001CHHOGJILXL63SS8610270200000554WW9K4S11B6H0K7SH67QZS7ICQF5KVQ 18 18 121 0177272000003382090 229 40.000 0.750 22N00001CHHOGJILXL63SS861027020000138I9VM5G1KA98C9JZNDKKJCVGDED71Q6X 18 18 122 0177272000003382090 229 40.000 0.750 22N00001CHHOGJILXL63SS861027020000044ECBG0UFZIKLKM6MGB2F812QR1CPQ0LQ 18 18 123 0177272000002977785 403 13.500 0.750 22N00001CHHOGJID9MH3SS8411110020007619T15MOH2ZEC4RRY451ZKBC2OZTJP2M0 24 124 0177272000002977785 403 13.500 0.750 22N00001CHHOGJID9MH3SS841111002000760MVIUEZPPHCIJI9HX4Q8D4F6FJWUR7ZG 24 125 0177272000002977785 403 13.500 0.750 22N00001CHHOGJID9MH3SS8411110020007636UA28QX2EADO8SM7WHR7L4LV1X73G1P 24 126 0177272000002977785 403 13.500 0.750 22N00001CHHOGJID9MH3SS841111002000762IY0WS440WD3729AYC41V7NP0FTMIM4V 24 127 0177272000002977785 403 13.500 0.750 22N00001CHHOGJID9MH3SS841111002000764Q6W0WW8TZDQF0DKDR4K8QB75RVWAH0C 24 128 0177272000002977785 403 13.500 0.750 22N00001CHHOGJID9MH3SS8411110020007598KXHUDFDU3OKDWUEKRZENVL17L16QDQ 24 129 0177272000002977785 403 13.500 0.750 22N00001CHHOGJID9MH3SS841111002000450HYK6UF8IJP35S1YQRTVO56CAEHUSI58 24 130 0177272000002977785 403 13.500 0.750 22N00001CHHOGJID9MH3SS841111002000753P1OLRE1QRUG6FQ6DGSJYVNUAFHHDLRU 24 131 0177272000002977785 403 13.500 0.750 22N00001CHHOGJID9MH3SS8411110020007561K86PCJ8HNHDH97JO8H20G1MLMEJBYT 24 132 0177272000002977785 403 13.500 0.750 22N00001CHHOGJID9MH3SS841111002000447CNZ0H644GJ87ZS7YPSQ24J8XEIYFBLU 24 133 0177272000002977785 403 13.500 0.750 22N00001CHHOGJID9MH3SS8411110020004482HOKF2UVXRRSD7KB6PLMRQFL8WGA19R 24 134 0177272000002977785 403 13.500 0.750 22N00001CHHOGJID9MH3SS841111002000452QLVBQNTDN45JZD98VDT5CSYPOMVTP42 24 135 0177272000002977785 403 13.500 0.750 22N00001CHHOGJID9MH3SS841111002000449260L9B25GFGG58GDJLGZY6TOP9NZ1U2 24 136 0177272000002977785 403 13.500 0.750 22N00001CHHOGJID9MH3SS841111002000754QZQLO9C0UOEOKK5UO0BZ9393R8AV8SW 24 137 0177272000002977785 403 13.500 0.750 22N00001CHHOGJID9MH3SS8411110020004512S3MJP029JDRD737DA2BBYMFHA79VJG 24 138 0177272000002977785 403 13.500 0.750 22N00001CHHOGJID9MH3SS841111002000755KF4LKS513IE4HLVMJHNUQMRJ5CAWMZR 24 139 0177272000002977785 403 13.500 0.750 22N00001CHHOGJID9MH3SS841111002000758N44N09SITPWH9FXM0CLFVZ3L9W26DJR 24 140 0177272000002977785 403 13.500 0.750 22N00001CHHOGJID9MH3SS841111002000711OQYPE7DGRFSTKIDL1N3UQLVXG0X0SNZ 24 141 0177272000002977785 403 13.500 0.750 22N00001CHHOGJID9MH3SS8411110020007132XLDF3F0YXB06MMS1UH0OYVZE2PLKGT 24 142 0177272000002977785 403 13.500 0.750 22N00001CHHOGJID9MH3SS841111002000714GVU9XE5NS9OHCTI9IB1YNI1KUHY5JGU 24 143 0177272000002977785 403 13.500 0.750 22N00001CHHOGJID9MH3SS84111100200071686UFDHNHI7289IO3Q1KKJNROBL327E8 24 144 0177272000002977785 403 13.500 0.750 22N00001CHHOGJID9MH3SS841111002000715T83YWZSUR1A00JSRMAKWFP2N60D4M4W 24 145 0177272000002977785 403 13.500 0.750 22N00001CHHOGJID9MH3SS8411110020007120P6F45XDKOFWN626U2X91R3YFT928FQ 24 146 0177272000002977785 403 13.500 0.750 22N00001CHHOGJID9MH3SS8411110020007577FIKJACZP4NOZ815CH6PUNVTIR5PYOM 24